Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych

1. Administrator danych

HANDELSMAN & ROYCE SP. Z O.O., ul. Krzywa 12, 40-061 Katowice KRS: 0000689588

 

2. Dane kontaktowe

Z HANDELSMAN & ROYCE SP. Z O.O. można się skontaktować poprzez adres email: biuro@siewna31.pl, pod numerem telefonu +48 500 503 920lub pisemnie: HANDELSMAN & ROYCE SP. Z O.O. Krzywa 12, 40-061 Katowice KRS: 0000689588. HANDELSMAN & ROYCE SP. Z O.O. nie wyznaczył inspektora ochrony danych.

 

3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

 • Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu udzielenia dodatkowych informacji handlowych z zakresu oferty HANDELSMAN & ROYCE SP. Z O.O. Podanie danych jest dobrowolne i umożliwia uzyskanie informacji handlowej – podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda pod warunkiem, że ta zgoda została przez Panią/Pana udzielona, w razie nieudzielenia zgody dane osobowe nie są przetwarzane w tym celu.
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu zawarcia umowy rezerwacyjnej lokalu ze spółką HANDELSMAN & ROYCE SP. Z O.O.,= zawarcia umowy deweloperskiej lub umowy sprzedaży lokalu ze spółką HANDELSMAN & ROYCE SP. Z O.O., nabycia lokalu w drodze umowy cesji lub na rynku pierwotnym i zgłoszenia roszczenia względem spółki HANDELSMAN & ROYCE SP. Z O.O. – podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda pod warunkiem, że ta zgoda została przez Panią/Pana udzielona, w razie nieudzielenia zgody dane osobowe nie są przetwarzane w tym celu.
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu udostępnienia danych osobowych przez osobę której dane dotyczą lub osobę lub podmioty trzecie w celu otrzymania oferty HANDELSMAN & ROYCE SP. Z O.O. – podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda pod warunkiem, że ta zgoda została przez Panią/Pana udzielona, w razie nieudzielenia zgody dane osobowe nie są przetwarzane w tym celu.
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu  zgłoszenia żądania realizacji praw przysługujących na podstawie RODO – podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda pod warunkiem, że ta zgoda została przez Panią/Pana udzielona, w razie nieudzielenia zgody dane osobowe nie są przetwarzane w tym celu.
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wysłania pytania za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się stronie internetowej HANDELSMAN & ROYCE SP. Z O.O. – podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda pod warunkiem, że ta zgoda została przez Panią/Pana udzielona, w razie nieudzielenia zgody dane osobowe nie są przetwarzane w tym celu.
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu kontaktu telefonicznego – podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda pod warunkiem, że ta zgoda została przez Panią/Pana udzielona, w razie nieudzielenia zgody dane osobowe nie są przetwarzane w tym celu.
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług własnych HANDELSMAN & ROYCE SP. Z O.O. – podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda pod warunkiem, że ta zgoda została przez Panią/Pana udzielona, w razie nieudzielenia zgody dane osobowe nie są przetwarzane w tym celu.
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji usług takich jak np. udział w webinarze, przesłanie newslettera – podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda pod warunkiem, że ta zgoda została przez Panią/Pana udzielona, w razie nieudzielenia zgody dane osobowe nie są przetwarzane w tym celu.
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na dane stanowisko – podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda udzielona przy wypełnianiu formularza zgłoszeniowego (aplikacja na dane stanowisko).

 

4. Okres, przez który dane będą przechowywane

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Pana/Pani dobrowolnie udzielonej zgody, to Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną, lub do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie, przed zawarciem umowy, to Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy, a po tym okresie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, to Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres czasu wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, to Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie przetwarzania danych osobowych w tych celach, z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją, chyba że Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, to Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

W przypadku przetwarzania danych do celów rekrutacji dane będą przetwarzane przez czas trwania rekrutacji, a jeżeli została udzielona zgoda na udział w dalszych rekrutacjach przez okres dodatkowych 2 lat.

 

5. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie HANDELSMAN & ROYCE SP. Z O.O. w szczególności dostawcom usług remontowo-budowlanych i usług IT, biurom rachunkowym, organom państwowym i organom wymiaru sprawiedliwości, takie jak policja, prokuratura, sądy czy organy regulacyjne, kancelariom prawnym i sądom w celu wyegzekwowania lub realizacji umowy.

Podmioty wyżej wskazane np. dostawcy usług mogą przetwarzać dane również na podstawie umowy z HANDELSMAN & ROYCE SP. Z O.O. i wyłącznie zgodnie z poleceniami HANDELSMAN & ROYCE SP. Z O.O.

 

6. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 

7. Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo:

 • wycofania zgody,
 • żądania ograniczenia przetwarzania,
 • żądania ich usunięcia,
 • żądania ich sprostowania,
 • dostępu do Pani/Pana danych,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od HANDELSMAN & ROYCE SP. Z O.O. Pani/Pana danych osobowych w pliku o powszechnie używanym formacie,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od HANDELSMAN & ROYCE SP. Z O.O. Pani/Pana danych osobowych w pliku o powszechnie używanym formacie,

W celu realizacji powyżej wymienionych praw należy skontaktować się z HANDELSMAN & ROYCE SP. Z O.O.. Można to zrobić np. przesyłając wniosek na adres siedziby HANDELSMAN & ROYCE SP. Z O.O. lub e-mailowo na adres biuro@siewna31.pl

 

8. Dobrowolność podania danych

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, to podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych będzie skutkował brakiem możliwości świadczenia usługi, jeżeli zgoda jest warunkiem świadczenia tej usługi.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane w celach niezbędnych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, to podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy z Administratorem.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, to podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, to podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji tych celów.

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne. Podanie danych osobowych w celu rozpatrywania ewentualnej reklamacji jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi przyjęcie i rozpatrzenie reklamacji.

 

9. Podjęte środki ochrony danych

 • Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 • Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 • Wdrożyliśmy szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

 

10. Pliki cookies

 • Witryna moja-klonowa.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 • Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy HANDELSMAN & ROYCE SP. Z O.O. w celu optymalizacji działań.
 • Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 • Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies
 • Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.
Kontakt

Zostaw kontakt

Oddzwonimy do Ciebie, aby przedstawić szczegóły.

Wyślij wiadomosć